Estructura del Batxillerat.

Les assignatures del batxillerat LOMQUE, s’estructuren de la següent forma:

  • Assignatures troncals: aquestes assignatures donen una formació general a l’alumnat. Algunes d’elles són obligatòries i algunes varien en funció de la modalitat de batxillerat.
  • Assignatures específiques: són assignatures per poder profunditzar en la modalitat de batxillerat escollida. Els centres i les administracions educativae poden fixar la seva oferta.
  • Assignaturas de lliure configuració: en aquest tipus d’assignatures se inclouen les llengües cooficials (en les comunitats autònomes que les hagi) que poden tenir un caràcter obligatori. A més, s’inclouen també assignatures específiques, assignatures d’ampliació de continguts o altres assignatures a determinar per les administracions educatives.

Per obtenir el títol de batxillerat, hauràs de superar totes les assignatures.

Si el que vols es accedir a uns estudis universitaris, tindràs que superar una prova específica d’accés a la universitat.

Modalitats i matèries del batxillerat LOMQUE

Existeixen tres modalitats de batxillerat:

  • Ciències.
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Arts

Quines matèries has de cursar?

Hauràs de cursar totes les matèries generals de bloc i dues matèries d’opció de bloc.

És important que tenguis en compte quin és la formació superior que t’interessa, per triar les matèries que t’ajudin a pujar nota per accedir a aquesta. Si vols accedir a estudis universitaris a les universitats públiques serà important que tinguis en compte ponderacions i les notes de cort.

Assignatures troncals
 CiènciesHumanitats i Ciències SocialsArts
1er batxilleratMatèries generals de blocFilosofia
Llengua Castellana i Literatura I
Primera Llengua Estrangera I
Matemàtiques I
Filosofia
LLengua Castellana i Literatura I
Primera Llengua Estrangera I
Llatí I (itinerari humanitats)
Matemàtiques Aplicades a les Ciencies Socials I (itinerari CCSS)
Filosofia
Llengua Castellana i Literatura I
Primera Llengua Estrangera I
Fundaments de l'Art I
Materies d'opció blocBiologia i Geologia
Dibuix Tècnic I
Física i Química
Economia
Grec I
Història del Món Contemporani
Literatura Universal
Cultura Audiovisual I
Història del Món Contemporni
Literatura Universal
2on batxilleratMatèries generals de blocHistòria d'Espany
Llengua Castellana i Literatura II
Primera Llengua Estrangera II
Matemàtiques II
Història d'Espanya
Llengua Castellana i Literatura II
Primera Llengua Estrangera II
Llatí II (per humanitats)
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (per CCSS)
Història d'Espany
Llengua Castellana i Literatura II
Primera Llengua Estrangera II
Fonaments de l'Art II
Matèries d'opció blocBiologia.
Dibuix Tècnic II.
Física.
Geologia.
Química.
Economia de l'Empresa.
Geografia
Grec II
Història de l'Art
Història de la Filosofia
Arts Escèniques
Cultura Audiovisual II
Diseny

A més de les assignatures troncals, tindràs que cursar un mínim de dos i un màxim de tres matèries del bloc d’assignatures específiques. Cada administració educativa establirà la seva regulació, programació i oferta:

Assignatures específiques
1er BatxilleratEducació Física (obligatòria)
Anàlisi Musical I
Anatomia Aplicada
Cultura Científica
Dibuix Artístic I
Dibuix Tècnic I
Llenguatge i Pràctica Musical
Religió
Segona Llengua Estrangera I
Tecnologia Industrial I
Tecnologies de la Informació i la Comunicació I
Volum
Una matèria del bloc d’assignatures troncals no cursada per l’alumne, que serà considerada específica a tots els efectes
2on BatxilleratAnálisi Musical II
Cièncias de la Terra i del Medi Ambient
Dibuix Artístic II
Dibuix Tècnic II
Fonaments d’Administració i Gestió
Història de la Filosofia
Història de la Música i de la Dansa
Imatge i Só
Psicologia
Religió
Segona Llengua Estrangera II
Tècniques d’Expressió Gràfic-Plàstica
Tecnologia Industrial II
Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
Una matèria del bloc d’assignatures troncals no cursada per l’alumne, que serà considerada específica a tots els efectes
Asignatures de lliure configuració
Llengua cooficial i Literatura
Educació Física (tan sols a 2on)
Assignatures específiques no cursades o matèries per determinar.
Matèries d’ampliació dels continguts d’alguna de les matèries dels blocs d’assignatures troncals o específiques

I si vull canviar de modalitat?