CAPÍTOL I – DENOMINACIÓ, ÀMBIT I DOMICILI

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ

L’entitat regulada pels presents estatuts es denomina ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DE L’IES DE MARRATXI i es regirà per l’article 22.1. de la Constitució Espanyola de 6 de desembre de 1978, per l’article 5.5 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l’Educació (LODE), per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i demés disposicions vigents.

ARTICLE 2. PERSONALITAT

L’associació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.

ARTICLE 3. ÀMBIT TERRITORIAL

L’associació estendrà la seva actuació a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ARTICLE 4. DOMICILI

El domicili de l’Associació es fixa a Marratxí, carrer de l’Arbre de la Ciència nº1 (Urbanització de Son Ramonell). Havent-hi causa justificada, aquest domicili podrà ser canviat per acord d’una l’Assemblea Extraordinària, i serà comunicat als associats i als òrgans oficials pertinents.

ARTICLE 5. DURACIÓ

Aquesta Associació es constitueix per temps indefinit i només es podrà dissoldre per causes legals o estatutàries.

ARTICLE 6. FINALITATS

L’Associació tendrà per finalitats:

 1. Assistir als pares i mares d’alumnes o tutors/es en tot allò que fa referència a l’educació del seus fills/filles o tutelats/des.
 2. Col·laborar en les activitats educatives del centre.
 3. Promoure la participació dels pares/mares, tutors/es dels alumnes en la gestió del centre.
 4. Ajudar als pares/mares/tutor/es dels alumnes a exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.
 5. Facilitar la representació i la participació dels pares/mares/tutors/es dels alumnes en el consell escolar i d’altres òrgans col·legiats del centre.
 6. Facilitar el contacte entre els pares/mares/tutors/es dels alumnes amb la direcció i professorat del centre.
 7. Ajudar a l’escola en la seva especial i concreta funció pedagògica.
 8. Promoure la creació d’institucions, serveis i activitats complementàries del centre, perquè puguin encaminar-se les possibilitats dels alumnes segons la capacitat i aptitud de cadascú, d’acord amb una encertada orientació i aprofitament al màxim de les ajudes que els organismes oficials i la resta de la societat pugui oferir.
 9. Promoure la pràctica d’esports i les competicions esportives.
 10. Promoure activitats d’extensió educativa, cursos d’orientació familiar, cicles de conferències, publicacions, grups de treball, etc.
 11. Promoure l’actuació de persones voluntàries dins l’àmbit de les activitats extraescolars i complementàries.

CAPÍTOL II – DELS ASSOCIATS.

ARTICLE 7.

Podran ser socis de l’Associació els pares/mares/tutors/es dels alumnes matriculats al centre, causant baixa automàtica quan els alumnes també ho facin.

ARTICLE 8.

Qui vulgui pertànyer a l’Associació, sol·licitarà la seva admissió, acreditant la condició indicada a l’article anterior.

ARTICLE 9.

La Junta Directiva examinarà les sol·licituds i en el termini de 10 dies prendrà una resolució sense poder-ho denegar si el sol·licitant reuneix la condició exigida a l’article anterior. El silenci s’entendrà en sentit positiu.

L’acord pres per la Junta Directiva es comunicarà per escrit als interessats adjuntant-se l’oportuna credencial. En cas de denegació, s’acompanyarà escrit motivat. Contra aquesta denegació, es podrà recórrer davant l’Assemblea General.

ARTICLE 10 – BAIXES I SUSPENSIONS.

Es causarà baixa de l’Associació per algun dels motius següents:

 1. Renúncia voluntària comunicada per escrit.
 2. Impagaments de les quotes establertes.
 3. Pèrdua de la condició de pare/mare/tutor/re d’alumne o de la pàtria potestat.
 4. Quan l’associat intenti de qualque manera utilitzar l’associació o la seva condició de soci per finalitats que no siguin les indicades en l’article 6.

Les baixes o suspensions motivades per allò establert als apartats b) i d) es produiran per acord de la Junta Directiva, després d’haver escoltat al soci afectat, o haver-li donat aquesta possibilitat, que haurà de constar de forma fefaent. El soci que consideri injusta la seva suspensió o baixa, podrà recórrer davant l’Assemblea General Extraordinària, la qual haurà de confirmar o revocar l’acord.

ARTICLE 11 – DRETS DELS ASSOCIATS.

Els drets dels associats són:

 1. Assistir a les Assemblees generals. Tenir veu i vot en les Assemblees Generals, amb la possibilitat d’intervenir en els seus debats.
 2. Elegir i ésser elegible membre de la Junta Directiva.
 3. Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte a l’associació i les seves activitats.
 4. Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l’associació i participar en els actes que s’organitzin.
 5. Demanar als òrgans de govern la col·laboració necessària amb tot allò relacionat amb el millor compliment dels objectius educatius i de les finalitats de l’Associació, dintre dels canals establerts pels organismes competents.
 6. Posseir un exemplar dels estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.
 7. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 8. Exercir la representació que se confereixi en cada cas.
 9. Ésser escoltats per la Junta Directiva quan es dugui a terme un procediment de suspensió o de baixa contra ell i sempre abans de prendre la decisió.
 10. Ésser convocat per escrit amb una anticipació mínima de 15 dies a les assemblees generals. Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees, no poden ser representants, ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

ARTICLE 12 – DEURES DELS ASSOCIATS.

Són deures dels associats/des:

 1. Complir els acords adoptats per l’Assemblea General mitjançant els òrgans de govern i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.
 2. Col·laborar pel major prestigi de l’Associació i el millor compliment de les seves finalitats.
 3. Satisfer puntualment les quotes en la quantia fixada per l’Assemblea General o pels socis fundadors reunits en Assemblea, mentre no es constitueixi la Junta Directiva definitiva.
 4. Abonar les quantitats que l’Assemblea General acordi com a conseqüència dels serveis que els alumnes rebin de l’Associació o de les despeses extraordinàries.
 5. Assistir a les Assemblees Generals.

CAPITOL III – DELS ÒRGANS DE GOVERN.

ARTICLE 13.

Aquesta Associació es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de representació mitjançant els següents òrgans:

 1. Assemblea General.
 2. Junta Directiva.

ARTICLE 14.

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i estarà constituïda per la totalitat dels seus membres, per dret propi i irrenunciable.
 2. Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple dels assistents i representats, quan els vots positius superin als negatius, excepte en el cas d’acords de dissolució de l’Associació, modificació d’Estatuts, disposició o l’alienació de béns i remuneració dels membres de la Junta Directiva. En aquests casos, s’exigirà el vot de la meitat més un dels assistents o representats (majoria qualificada).
 3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea general, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.
 4. L’Assemblea General es reunirà una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i extraordinari tantes vegades com ho acordi la Junta Directiva per majoria, o bé por sol·licitud de la tercera part dels associats mitjançant escrit dirigit al/a  la President/a, degudament autoritzat amb les firmes necessàries, i en el qual s’exposi de manera raonada el motiu de la convocatòria.
 5. El càrrec de President/a i Secretari/ària de l’Assemblea General recauran en el socis que els ocupin a la Junta Directiva.
 6. L’Assemblea General es constituirà vàlidament prèvia convocatòria efectuada al menys quinze dies abans de la reunió quan hi siguin presents o representats un terç dels associats a l’hora assenyalada en primera convocatòria, i sigui el que sigui el nombre d’associats en segona convocatòria, mitja hora després de l’hora assenyalada.
 7. La convocatòria s’adreçarà individualment als socis, especificant el dia, l’hora de reunió en primera i segona convocatòria i l’ordre del dia. Si hi ha grups de treball que han proposat qüestions, aquestes s’hi inclouran preceptivament.

ARTICLE 15.

Les Assemblees Generals poden ser “Ordinàries” o “Extraordinàries”.

Les funcions de les Assemblees Ordinàries són:

 1. Examinar i, en el seu cas, aprovar la Memòria de Gestió que anualment ha de presentar la Junta Directiva, que contindrà una exposició de totes les gestions i activitats realitzades per l’Associació.
 2. Aprovar l’estat de comptes del darrer exercici i els pressuposts d’ingressos i despeses del següent, i les quotes ordinàries i extraordinàries que, en el seu cas, proposi la Junta Directiva.
 3. Adaptar les resolucions que per la seva importància li sotmeti la Junta Directiva.

Les funcions de les Assemblees Extraordinàries són:

 1. Elegir i destituir els/les membres de la Junta Directiva. Quan es tracti de vacants produïdes abans de finalitzar el període de comandament de la Junta Directiva, els/les elegits/des ho seran fins a completar el termini que manca per al pròxim manament.
 2. Adoptar aquelles resolucions que hagin motivat la celebració de l’Assemblea Extraordinària.
 3. Aprovar les modificacions dels Estatuts i els reglaments de règim interior.

ARTICLE 16.

Les votacions a l’Assemblea podran ser a mà alçada o per papereta, a elecció del President de l’Assemblea.

De cada reunió de l’Assemblea General s’estendrà acta i en ella es farà constar el nombre d’assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats amb indicació dels vots a favor, en contra, possibles abstencions, en blanc i nuls, quan hi calgui pel tipus de votació.

L’acta serà redactada pel/per la Secretari/ària i subscrita per ell/a mateix/a i el/la President/a aprovant-se en la següent Assemblea General.

Les certificacions de les actes, així com els testimonis dels acords en elles continguts s’expediran, quan procedeixi, de la mateixa manera.

ARTICLE 17.

La Junta Directiva estarà composta per President/a, Vice-president/a, Secretari/ària, Tresorer/a, tres vocals com a mínim, i set com a màxim.

ARTICLE 18.

Els membres que hagin de formar part de la Junta Directiva, seran elegits/des d’entre els que hagin presentat la seva candidatura, mitjançant votació emesa pels membres de dret de l’Assemblea General corresponent.

Tots els càrrecs seran gratuïts.

El període de mandat dels membres electes serà de dos anys a partir de la data en què foren designats, amb possibilitat de reelecció.

Les vacants que es produeixin durant l’esmentat període en el si de la Junta Directiva, seran cobertes, pel seu ordre, per las següents candidatures que no foren elegides per no ser suficient el nombre de vots obtinguts.

En el supòsit d’absència de substituts, les vacants seran cobertes a proposta de la Junta Directiva ratificades en la immediata Assemblea General  posterior que se celebri.

ARTICLE 19.

El vuitè dia hàbil a comptar del següent en què hagi tingut lloc l’elecció, els membres de la Junta Directiva es reuniran amb caràcter constitutiu.

Interinament, actuarà com a President/a la persona de més edat i com a secretari/a la de menys edat.

D’entre les persones elegides com a membres de la Junta Directiva es designaran, mitjançant votació, les que hagin d’ocupar els càrrecs. Els que no ostentin càrrec específic tendran la consideració de vocals.

ARTICLE 20.

Pertoca a la Junta Directiva:

 1. Convocar i fixar l’ordre del dia i la data de les Assemblees Generals.
 2. Executar els acords adoptats per l’Assemblea General.
 3. Regular el règim econòmic de l’Associació, así com la seva organització administrativa, i redactar els pressupostos i balanços.
 4. Designar, en el seu cas, les Comissions de Treball que es considerin oportunes, i coordinar la feina de les mateixes. Sempre que sigui possible seran presidides per un membre de la Junta Directiva.
 5. Interpretar els estatuts i reglaments de règim interior de l’associació i vetllar pel seu compliment.
 6. Admetre, suspendre, i donar de baixa els membres de l’Associació de la forma establerta als presents Estatuts.
 7. Prendre decisions i exercir les funcions que no estiguin expressament reservades a l’Assemblea General.

ARTICLE 21.

Són funcions de la Presidència:

 1. Ostentar la representació de l’Associació, davant tot tipus d’autoritats, tribunals, organismes públics o privats, o davant la Direcció del centre.
 2. Convocar i presidir las reunions de l’Assemblea i de la Junta Directiva.
 3. Ordenar pagaments amb càrrec al fons de l’Associació, amb la seva signatura que obligatòriament anirà acompanyada de la del Tresorer/a.
 4. Visar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Subscriure contractes, atorgar poders de representació en favor de terceres persones, exercitar accions i oposar excepcions en procediments judicials, acceptar donatius, legats i herències i realitzar qualsevol altres actes similars en interès de l’Associació.
 6. Vetllar per l’execució dels acords adoptats en Assemblea General i en Junta Directiva.
 7. Complir i fer complir degudament els presents Estatuts.
 8. Proposar a la Junta Directiva la contractació i cessament de personal laboral al servei de l’Associació.
 9. Qualsevol altra d’interès per a l’aplicació d’aquests estatuts.

ARTICLE 22.

En els casos d’absència i/o malaltia del/de la President/a, el/la substituirà en les seves funcions el/la Vice-president/a. En defecte d’ambdós, el/la membre de la Junta que ella designi. Dita suplència no podrà perllongar-se per temps superior a dos mesos. Si es supera aquest termini, serà obligatori convocar eleccions a nova Junta Directiva.

ARTICLE 23.

El/la President/a cessarà en les seves funcions al termini del seu mandat o al produir-se alguna de les causes següents:

 1. Absència o malaltia durant més de dos mesos continuats.
 2. Pèrdua de la condició de membre de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes.
 3. Renúncia motivada, acceptada per majoria simple dels/de les presents en votació de la Junta Directiva.
 4. Destitució acordada pels dos terços dels/de les components de la Junta Directiva.
 5. Moció de censura aprovada pels dos terços, en votació secreta (per papereta) en Assemblea Extraordinària.

La designació de nou/nova President/a es durà a terme en la forma prevista a l’article 19. El seu mandat es perllongarà pel temps que resti per completar el període de dos anys a què es refereix l’article 18.

ARTICLE 24.

Són funcions del/de la Secretari/a:

 1. Custodiar els llibres, documents i segells de l’Associació, llevat dels de comptabilitat.
 2. Redactar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, i les signarà juntament amb el President/a.
 3. Expedir certificacions i testimonis particulars relatius a les actes, amb el vist i plau del/la President/a.
 4. Dur el llibre de registre de socis de l’Associació.
 5. Preparar, redactar i publicar, si cal, la memòria anual.
 6. Portar la correspondència de l’Associació.
 7. Tenir a la seva cura qualsevol altra documentació d’interès per a la bona marxa de l’Associació.
 8. Qualsevol altra funció no específica encarregada per l’Assemblea, la Junta Directiva o el/la President/a.

ARTICLE 25.

Pertoca al/a la Tresorer/a:

 1. Recaptar i custodiar els fons de l’Associació.
 2. Autoritzar amb la seva firma, juntament amb la del President o persona en què ell/a delegui, els pagaments que es determinin.
 3. Dur els llibres i emetre informes sobre els assumptes econòmics i financers de l’Associació.
 4. Preparar els comptes de la liquidació dels pressupostos i els balanços de situació.
 5. Dirigir, en el seu cas, la Comissió d’Assumptes Econòmics.
 6. Elaborar juntament amb el/la President/a el projecte de pressupost anual de l’Associació.
 7. Tenir els comptes a disposició dels censors que podran ésser elegits anualment per l’Assemblea General a efectes de la seva intervenció.

ARTICLE 26.

Les funcions de les Vocalies seran les de desenvolupar els treballs que sels encomani en l’Associació.

CAPÍTOL IV – DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

ARTICLE 27.

L’Associació tendrà el seu patrimoni propi i independent.

L’Associació, no té patrimoni fundacional, per la qual cosa els seus recursos econòmics provindran de les següents fonts:

 1. Les quotes, en la quantia que determini l’Assemblea General i/o provisionalment, la Junta Directiva provisional subsegüent a l’acte fundacional.
 2. Els productes del béns de la seva propietat, així com les subvencions, legats i donacions que legalment se li concedeixin.
 3. Els interessos bancaris i els ingressos que obtengui de la realització d’activitats i prestació de serveis.
 4. Altres ingressos, d’acord amb la normativa vigent o els usos comercials.

CAPÍTOL V.- MODIFICACIÓ

ARTICLE 28.

Els presents Estatuts podran ser modificats en virtut d’acord de l’Assemblea General Extraordinària. Per a la validesa de ‘esmentat acord serà necessari el vot favorable dels 2/3 dels vots presents.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ.

ARTICLE 29.

La duració de l’Associació s’estableix per temps indefinit i només es podrà dissoldre en els casos següents:

 1. Per resolució de l’autoritat judicial competent, mitjançant sentència ferma.
 2. Per cessament de l’activitat en matèria d’ensenyament del centre.
 3. Per acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada i constituïda a l’efecte. Aquesta no podrà acordar la dissolució si existeix un mínim del 15% dels associats a continuar la vida de l’Associació, i es comprometin formalment a assumir de forma solidària les obligacions per ella contretes.

ARTICLE 30.

En cas de dissolució, actuarà com a comissió liquidadora la darrera Junta Directiva en exercici o els socis que designi l’Assemblea a l’efecte.

Es procedirà a l’alienació dels béns de l’Associació, i amb el seu producte es pagaran els deutes i el sobrant, si existeix, serà donat a una entitat dedicada als fins educatius, amb un esperit similar al d’aquesta Associació, que determini l’Assemblea.

ARTICLE 31.

EI funcionament intern de la Junta Directiva s’ajustarà al que disposen aquests Estatuts. En el no disposat per ells i sempre que no entri en contradicció amb el seu contingut, regirà supletòriament el disposat als articles 22 a 27 (règim dels òrgans col·legiats) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del procediment administratiu vigent.