2017-2018ACTES

Acta ordinària 07/2017

Núm. de la sessió: 07/2017
Caràcter: Junta Directiva Ordinària
Data: 29 de setembre de 2017
Horari: 19.05 h a 21.005h
Lloc: Sala de l’APIMA de l’IES Marratxí

Assistents:

  • Sr. Philippe Mérou, president.
  • Sra. Caty Palomero, vicepresidenta.
  • Sr. Josep Miquel Flexas.Bustos.
  • Sra. Antonia Arcos, tresorera..
  • Sr. Óscar Menéndez, vocal.
  • Sr. Sebastià Antich, vocal.
  • Sra. Pili Rodriguez, vocal.

Ordre del dia.

  1. Diversos punts a tractar.

Philippe, ens fa saber que hi participa en les reunions del consell escolar. Ens comenta que a la passada reunió del mes de Juliol, es va fer notar l’evolució acadèmica dels alumnes al centre, amb un 99% d’aprovats a selectivitat.

També ens informa que es prendran mesures més restrictives en quant l’ús del mòbil i vestimenta al centre.

S’ha comentat que, ja que desapareix la reutilització de llibres i hi queda un remenant per part del centre d’uns 25.000 € que es podrien invertir, part d’ells en portàtils pels alumnes, que siguin propietat del centre i que ells s’encarreguin d’administrar-los als nins.

Philippe ha fet un repàs dels cursos i tallers que tenim organitzats enguany pels alumnes com activitats extraescolars, fent una petita introducció de cada un d’ells. També ens comenta que s’ha reunit amb na Mònica, que aquest any està com coordinadora d’extraescolars i amb una empresa que imparteix tècniques d’estudi. S’han de seguir cercant alternatives d’aquesta àrea, ja que encara que els resultats que ofereixen són espectaculars, les despeses són molt grans.

S’ha remarcat que les quotes dels socis finalment es cobraran exclusivament per transferència i que actualment tenim 202 famílies associades a l’APIMA. Esperem augmentar el nombre durant aquest any.

També es comenta que s’hi han d’elegir representants d’alumnes a cada classe que ens serviran com nexe entre els nins i l’APIMA.

S’ha fet una primera introducció explicativa als pressuposts que manegem enguany, amb la conclusió que s’ha d’invertir més doblers amb ajudes als nins, encara per determinar.

El dia 5 d’octubre, s’organitza una reunió d’APIMAS.

S’ha arribat a un conveni per incorporar nins als cursos projectats al nostre centre que no tinguin quòrum suficient als seus centres. També s’ha comentat la possibilitat de juntar pares i nins per compartir alguns cursos. Finalment s’ha desestimat aquesta opció, ja que pensem que els nins possiblement no es trobarien còmodes amb aquesta situació.

La junta ha decidit considerar als professors com membres de l’APIMA als efectes de rebre cursos de formació.

També s’ha decidit presentar un escrit al centre, debut a les queixes rebudes sobre el servei de transport contractat.

Com darrer punt, s’ha comentat que s’ha d’invertir més diners en benefici dels alumnes per tal que no quedi un remenant excessiu al compte. (màx. 2000 € per any). Una opció seria ajudar en la compra dels llibres de lectura obligatòria anualment per socis de l’APIMA.

I sense més assumptes a tractar, es clou la sessió, de la qual cosa donen fe els sotasignats.

Marratxí, 29 de setembre de 2017