2016-2017ACTES

Acta Ordinària 05/2017

Núm. de la sessió: 05/2017
Caràcter: Junta Directiva Ordinària
Data: 13 de juny de 2017
Horari: 19.30 h a 21.00 h
Lloc: Sala de l’APIMA de l’IES Marratxí

Assistents:

 • Sr. Philippe Mérou, president.
 • Sra. Caty Palomero, vicepresidenta.
 • Sr. Josep Miquel Flexas.Bustos.
 • Sra. Antonia Arcos, tresorera..
 • Sr. Óscar Menéndez, vocal.
 • Sr. Sebastià Antich, vocal.

Ordre del dia.

 1. Diversos punts a tractar.

 

 1. Els membres de la Junta Directiva hem signat document del canvi a la nova Junta per presentar a la Conselleria de Presidència.
 1. El president ens informa que ja està solucionat el problema que hem patit amb el nombre de compte incorrecte per les domiciliacions bancàries.
 1. També ens fa saber que s’ha reunit amb la Secretaria del Centre on ens han fet notar la importància del fet que:
 • l’APIMA fomenti l’ajuda als associats.
 • Els associats s’adonin dels avantatges que tenen pel fet de ser socis.
 • Expressen el seu content amb el canvi de Junta Directiva, ja que ens veuen molt implicats i amb ganes de fer feina.
 1. Per altra part, en Philippe s’ha reunit també durant la passada setmana amb l’equip directiu del centre, fent constar els següents punts:

Formació:

 • Es fa veure la total col·laboració de l’APIMA amb l’Institut.
 • Ens fan notar des de l’Institut que no estan en contra del fet que l’APIMA prepari i organitzi cursos de formació sempre que estiguin impartits per personal titulat o professors.
 • És interessant un conveni entre l’APIMA i el Centre per coordinar cursos que afectin el nivell curricular dels alumnes.
 • Insisteixen en l’ús de l’Institut per promoure activitats de l’APIMA.
 • Queda pendent veure que passa amb l’ocupació a l’estiu de les pistes de l’Institut per part d’empreses externes que dificulten l’organització d’activitats per part de l’APIMA. Hem de parlar amb el director per aclarir aquesta situació.

Lúdica.

 • Es parla d’organitzar esdeveniments esportius que impliquin a les famílies.

Solidària.

 • S’ha parlat de coordinar sortides amb els alumnes a centres de majors, efectuar neteja de platges, etc.
 • Plantejar activitats als alumnes que repercuteixin al centre amb alguna classe de recompensa.
 • Projecte de decoració del centre.

 

 1. Paral·lelament s’han abordat altres temes com el fet de contrastar les dades d’associats que es donin de baixa per poder portar un control de noves altes.
 1. S’ha parlat de motivar les campanyes de recollida, obsequiant als alumnes que aportin algun producte necessari amb un llibre de la biblioteca.
 1. El president ha comentat que s’ha adquirit una nova aplicació informàtica per la gestió de l’APIMA.
 1. Un altre tema esmentat ha sigut sobre la festa de graduació, que finalment es farà només pels alumnes de 4t d’ESO i que s’haurà de venir a ajudar a organitzar els preparatius abans de les 19.00 h els que puguin.
 1. Es va decidir que es regalaria una foto de grup a cada alumne, ja que era un projecte de l’anterior Junta Directiva i ja s’havia tirat endavant.
 1. També s’aportaran terrines de gelat per part de «La Menorquina» i 200 Dònuts.
 1. De cara a l’any que ve, hem decidit que ens encarregarem nosaltres de confeccionar les orles per cada nin que és graduï i que ha de quedar clar que aquesta orla estarà finançada pels socis de l’APIMA.
 1. S’ha demanat implicació als membres per acabar de formalitzar les diferents tasques que ens comprometem durant aquesta legislatura.

 

I sense més assumptes a tractar, es clou la sessió, de la qual cosa donen fe els sotasignats.

Marratxí, 13 de juny de 2017

 

Josep Miquel Flexas Bustos (Secretari)

 

Philippe Mérou Sánchez (President)