2016-2017ACTES

Acta Ordinaria 02/2017

Núm. de la sessió: 02/2017
Caràcter: Junta Directiva Ordinària
Data: 9 de maig de 2017
Horari: 19.00 h a 19.15 h
Lloc: Sala de l’APIMA de l’IES Marratxí

Assistents:

 • Sr. Philippe Mérou Sánchez.
 • Sra. Catalina Palomero Ferrer.
 • Sr. Josep Miquel Flexas.Bustos.
 • Sra. Antonia Arcos Fernández.
 • Sra. María del Pilar Rodríguez Abellán.
 • Sr. Óscar Menéndez Vinent.
 • Sr. Sebastià Antich Fernández.

Ordre del dia.

 1. Distribució de càrrecs de la Junta.

 

1. Distribució de càrrecs de la Junta.

I quan són les 19’00h comença la sessió.

Es procedeix a l’assignació de càrrecs de la Junta directiva que queda constituïda de la següent manera:

 • President: Philippe Mérou Sánchez (DNI núm. 34.069.787-W)
 • Vicepresidenta: Catalina Palomero Ferrer (DNI núm.43.089.417-K)
 • Tresorera: Antonia Arcos Fernández (DNI núm. 43.052.253-W)
 • Secretari: Josep Miquel Flexas Bustos (DNI núm. 43.052.802-E)
 • Vocal 1: Sebastià Antich Fernández (DNI núm. 43.050.045-W)
 • Vocal 2: Óscar Menéndez Vinent (DNI núm. 41.499.206-F)
 • Vocal 3: María del Pilar Rodríguez Abellán (DNI núm. 43.087.112-Q)

També es decideix que les persones que tindran signatura bancària són la tresorera (Antonia Arcos Fernández), el president (Philippe Mérou Sánchez) i la vicepresidenta (Catalina Palomero Ferrer).

I sense més assumptes a tractar, es clou la sessió, de la qual cosa donen fe els sotasignants.

Marratxí, 9 de maig de 2017

 

 

Josep Miquel Flexas Bustos (Secretari )

Philippe Mérou Sánchez (President)