2016-2017ACTES

Acta Extraordinària 01/2017

Núm. de la sessió: 01/2017
Caràcter: Assemblea Extraordiària de Socis
Data: 2 de maig de 2017
Horari: 19.45 h a 20.45 h
Lloc: Aula 2 de l’IES Marratxí

Assistents:

  • Socis de l’APIMA.

Ordre del dia:

  1. Renovació de la Junta Directiva.

 

1. Renovació de la Junta Directiva.

S’obri la sessió. Na Mari Luz Ocete (presidenta actual) explica als assistents que toca renovar la junta, perquè la junta actual està minvada en quedar pocs membres i la presidenta deixarà aquest curs de tenir fills a l’institut.

Explica que hi ha una nova candidatura composta per 7 pares d’alumnes.

Dóna la paraula a Philippe Mérou, que representa aquest grup i que opta al càrrec de president, que explica el seu projecte als assistents. En acabar l’exposició, es passa a votació. Cap vot en contra, cap abstenció. S’aprova per assentiment.

Relació de membres de la nova Junta Directiva: Sebastià Antich Fernández, María del Pilar Rodríguez Abellán, Óscar Menéndez Vinent, José Miguel Flexas Bustos, Antonia Arcos Fernández, Catalina Palomero Ferrer y Philippe Mérou Sánchez.

A la propera reunió de la Junta directiva es farà l’assignació de càrrecs, segons indiquen els estatuts de l’associació.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 20’40h, es tanca la sessió extraordinària, de la qual cosa donen fe els sota-signants.

Marratxí, 2 de maig de 2017